torsdag 15. september 2016

Apostelen Paulus – «Jesu Kristi stridsmann»

Bibeltime under «Kaffe og bibel» i Arendal korps

«Saulus var enig i drapet på Stefanus!»
Slik blir vi introdusert for ham vi kjenner som apostelen Paulus i Det nye testamente. Sitatet er hentet fra Apg 8, 1.


Fram til da har Apg handlet om de første årene av Kirkens historie, fra pinsedagen, og så skjer det dramatiske rundt diakonen Stefanus. Han blir kirkens første martyr – i hvert fall den første vi hører om. Hvis vi regner at Jesus døde i år 33 – det er nokså vanlig å tenke at Jesus var 33 år da han døde på korset – skjedde dette rundt år 35.

Og det er denne begivenheten legen Lukas – som var den som skrev Apostlenes gjerninger – brukte som en introduksjon av han som på mange måter blir den menneskelige hovedpersonen i de siste 20 kapitlene i skriftet hans.

Bakgrunn
La oss se litt på navnet hans først.
Han vi kjenner som Paulus var jøde, men vokste ikke opp i Det hellige land. Det antas at han ble født en gang mellom år 10 og år 5 før Jesu fødsel, og han ble født i en by som het Tarsus. Den lå i den romerske provinsen Kilikia, som ligger i dagens Tyrkia.
Han var jøde av Benjamins stamme, men også romersk borger. Derfor fikk han ett jødisk og et romersk navn: Saulus var det jødiske, Paulus var det romerske. Vi vet svært lite om hans familie, med ett lite unntak: I Apg 23, 16 refereres det til en søstersønn av Paulus, som advarte ham mot et bakhold som han hadde fått høre at noen planla.
Han ble utdannet som fariseer under den kjente, skriftlærde Gamaliel. Som tradisjonen var, tok han også en praktisk utdannelse, og ble teltmaker.
I forbindelse med sin fariseer-utdannelse, kan vi godt si at han ble radikalisert. Han deltok aktivt i forfølgelsen av de kristne, og selv om han nok ikke var med og kastet steiner på Stefanus, var han til stede, og han syntes det var greit, det som skjedde.

Forfølger
Dette drapet ble da også startsignalet til den første, brede forfølgelsen av de kristne, og om Saulus hadde vært en passiv tilskuer da Stefanus ble drept, ble han desto mer aktiv nå. Det leser vi i Apg 8, 1b-3:
«Samme dag (som Stefanus døde) brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus fór hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.»

Saulus skaffet seg vide fullmakter, og la i vei mot Damaskus, der det var en stor, kristen menighet. Apg 9, de to første versene: «Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem».

Og dermed er vi på vei inn i fortellingen om den kristne Paulus.
Forfølgeren Saulus som skulle bli apostelen Paulus.

På Damaskus-veien
Utenfor Damaskus skjedde den dramatiske episoden som ethvert søndagsskolebarn kjenner, der den oppståtte Jesus åpenbarte seg for Saulus i et stort lys, og sa at han må skifte kurs.
Apg 9, 3-9: «Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.»

Et lite innskudd her: Når Paulus selv forteller om denne hendelsen i sin forsvarstale til kong Agrippa, tilføyer han noe som ikke er med i det vi leser i Apg 9: «Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk: -Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.
Jeg spurte: -Hvem er du, Herre?
Og Herren sa: -Jeg er Jesus, han som du forfølger» (Apg 26, 14-15).
Johnny Cash bruker denne replikkvekslingen som motiv i en av sine sanger: «The Man in White».
Hvorfor er ikke denne replikkvekslingen med i Apg 9? Kanskje er forklaringen så enkelt som at Lukas, da han skrev dette, ikke hadde hørt om denne replikken, mens Paulus, som opplevde dette, husket den?


Videre i Apg 9 leser vi om den kristne Ananias, som Herren sender til Saulus, og så blir Saulus både frelst og helbredet. Han blir også døpt, og står straks fram i synagogen og sier at Jesus er Messias. At den nyomvendte fariseeren blir møtt med mistro både fra jøder og kristne, er kanskje ikke så rart. Snart ble det lagt planer for å få ham drept, og han måtte flykte fra Damaskus i nattens mulm og mørke.

Peter og Paulus
Paulus ble tidlig en av de toneangivende lederne i den unge, kristne kirken. Han hadde en autoritet som var like stor som den apostelen Peter hadde, og det fortelles om møter der disse to sto steilt mot hverandre. Kristne som lever i dag er mer påvirket av Paulus enn av Peter. Det var Paulus som definerte hva kristen tro er. De lever godt sammen i ordspråkenes verden; man snakker om «Per og Pål» i mange sammenhenger.
Peter hadde vært sammen med Jesus i de tre årene man tror hans virke varte. Han hadde vært øyenvitne til begivenhetene, og hadde møtt Jesus etter oppstandelsen. Jesus hadde kalt ham den klippe han ville bygge sin kirke på. Peters lederrolle var det ingen tvil om, og Paulus utfordret aldri den.

Men også Paulus var en leder med stor autoritet. Man kunne lett fått et «Peter-parti» og et «Paulus-parti» i kirken. Det ville ikke Paulus ha noe av: «For noen (…) har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn?» (1 Kor 1, 11 – 13; Kefas er det hebraiske navnet på Peter).
I det samme brevet tar han opp temaet en gang til, og konkluderer da med ordene: «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst» (3, 6).

I den teologiske og kirkelige debatt kan man også se tilløp til en Paulus/Jesus-polarisering, særlig når det gjelder temaer der Paulus var mer eksplisitt i sine formaninger enn Jesus var. Homofili er et klassisk eksempel på denne polariseringen. Det er likevel vanskelig å se at det kan argumenteres rasjonelt for at Paulus var «strengere» enn Jesus i etiske spørsmål.
Det er vanskelig å se at det er rom for en slik tilnærming.
Og i så vel Jesu lære som Paulus sine fortolkninger, er det nåden som er det sentrale tema.

Misjonæren
Nest etter Frelseren selv, er det neppe noen enkeltperson som har betydd så mye for så vel utformingen som utbredelsen av den kristne tro som nettopp apostelen Paulus.
Den katolske kirke regner apostelen Peter som den første biskop i Rom. Paven har da også til alle tider regnet seg selv som «Peters etterfølger». Men om Peter var biskop, ble Paulus misjonær.
I Apostlenes gjerninger leser vi om fire store reiser som han gjorde, der han forkynte og grunnla menigheter. Tre av de fire reisene kalles gjerne misjonsreiser, mens den fjerde gikk til Rom og fangenskap der.
På disse reisene, og under fangenskapet i Rom, utfoldet Paulus den virksomheten som gjør at han den dag i dag setter sitt sterke preg på kristen tro og tanke. I Det nye testamente har vi i alt 13 brev som han skrev til ulike menigheter, der han utmeisler et teologisk byggverk for den kristne tro. Han påviser linjene bakover til fedrehistorien og de gammeltestamentlige fortellingene, men argumenterer også for at det kristne evangeliet er et universelt budskap, og at den kristne frelsestanken gjelder alle mennesker, alle klasser og alle raser: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus» (Gal 3, 28).
Paradoksalt nok befrir han på den måten kirken fra de jødiske båndene som han samtidig så sterkt understreker.

Teologen
Jeg har nevnt Paulus sin betydning når det gjelder utbredelsen av kristendommen: Reisene hans, menighetene han plantet. Han var den første misjonær, er det blitt sagt.
Men han var også den første teolog; den første bibellærer. Talene hans har vi ikke så mange av, men vi har 13 brev som han skrev. Sannsynligvis skrev han flere, men de er blitt borte.
Fra Peter har vi til sammenlikning bare to brev.
Disse to faktorene til sammen – misjonæren og teologen – gjør at Paulus må kunne sies å være den enkeltperson som har betydd mest for ettertidens forståelse av hva kristendom er, og at den er universell. Hvis vi legger helt vanlige, menneskelige perspektiver til grunn, kan vi si at dersom det ikke var for Paulus, ville kristendommen bare vært én av mange jødiske sekter. Dem var det nemlig en del av på den tiden. Men Paulus – kan vi si det slik? – «løftet» kristentroen opp fra det rent jødiske, og satte den inn i en universell ramme.
Paulus var jøde, akkurat som Peter. Men der Peter hadde levd hele sitt liv i et jødisk miljø, hadde Paulus også levd i et gresk og et romersk miljø.
En annen viktig forskjell på Peter og Paulus var at mens Peter hadde vandret sammen med Jesus i tre år, hadde Paulus aldri møtt ham. Han hadde ikke hørt ham tale. Han hadde ikke sett ham helbrede eller vekke opp døde. Alt dette hadde Peter vært øyevitne til, ikke bare én, men mange ganger. Den ene gangen Paulus møtte Jesus, var utenfor Damaskus, og da møtte han ham i et syn. Derfor skriver heller ikke Paulus noe om Jesu liv, annet enn om hans død og oppstandelse.

Sjelesorg
En annen ting ved Paulus sine brever: Han skrev dem ikke for å forme ut en dogmatikk.
Han skrev dem for å utøve sjelesorg.
I brevene tar han opp konkrete utfordringer de ulike menighetene har, og så veileder han dem.
Men igjen: Ikke på en dogmatisk måte, men en ydmyk.
1 Kor 4, 20: «For Guds rike består ikke i ord, men i kraft».
Eller de første versene i kapittel to i det samme brevet: «Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft».
For ikke å snakke om versene fra 9 til 12 i «Kjærlighetens høysang», 1 Kor 13:
«For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.
Men når det fullkomne kommer,
skal det som er stykkevis, ta slutt.
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.
Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.»


Romerbrevet
Av de 13 brevene vi har etter Paulus, er det ett som skiller seg særlig ut.
Det er brevet til romerne.
De 11 første kapitlene i dette brevet kan godt beskrives som en katekisme eller et læreskrift i troslære. Det starter med vers 16 i det første kapitlet: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet!»
Og denne undervisningen slutter med en lovprisning; kapittel 11, fra vers 33:
«Å, dyp av rikdom
og visdom og kunnskap hos Gud!
Hvor uransakelige hans dommer er,
hvor ufattelige hans veier!

Hvem kjente Herrens sinn,
og hvem var hans rådgiver?

Hvem ga ham noe først
så han skulle få noe igjen?

For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
Ham være ære i all evighet! Amen.»


Disse versene er antakelig en hymne, en salme, som menigheten sang.
Salmesangen var en del av undervisningen i urmenigheten.
Til de kristne i Kollosæ skrev Paulus: «La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte».
I den forrige bibelutgaven, 1975-versjonen, er det samme verset slik: «La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte» - lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger.

Og hvis de 11 første kapitlene i Romerbrevet er en troslære, er de fem siste kapitlene en etikklære – her underviser Paulus om de kristnes forhold til hverandre, til myndighetene og forholdet innad i menigheten.

Fullført løpet

Paulus gjorde fire store reiser.
Den siste gikk til Rom.
Og med reisen til Rom var Paulus ved veis ende.
Da keiser Nero satte i gang sin store kristendomsforfølgelse rundt år 67 ble både Peter og Paulus martyrer.
Peter skal ha blitt korsfestet, mens Paulus skal ha blitt halshugget.
Ifølge tradisjonen ba Peter om å bli korsfestet med hodet ned, for han var ikke verdig å dø på samme måte som Mesteren.
Paulus ble, som romersk borger, drept med et sverd. Han ble halshugget.
I kirkekunsten er han da også stort sett framstilt med et sverd. Det er en påminning om hvordan han døde, men også om den oppsummering han ga av sitt liv: «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens krans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme» (2 Tim 4, 7 - 8).

Takk for oppmerskomheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar